Hlavní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PLATNÉ od 1. 9. 2014

1. Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností ABC díly s. r. o, se sídlemVáclavské náměstí 832/19,110 00 Praha 1, IČ:03278883 (dále jen prodávající nebo dodavatel) a druhými stranami (dále jen kupující nebo odběratel).

Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

2. Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné objednávky kupujícího, na základě ústní objednávky při osobním nákupu kupujícího, e-mailem, faxem, případně telefonicky. Objednávku lze provést také prostřednictvím webových stránek prodávajícího na adrese www.abcdily.cz . Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

a) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího

b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)

c) druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku

prodávajícího

d) množství požadovaných kusů produktů

e) místo a termín dodání

f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží

g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením písemné objednávky prodávajícím nebo faktickým dodáním zboží dle objednávky, tj.převzetím zboží kupujícím při osobním nákupu, převzetím zboží kupujícím v dohodnutém místě, nebo odesláním zboží externí přepravní službou nebo závozem prodávajícího. Odběratel se zavazuje objednané zboží v dohodnutém místě plnění převzít, převzetí zboží potvrdit na dodacím listu a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

3. Ceny

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího, zveřejněného na jeho webových stránkách www.abcdily.cz platného ke dni dodání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Prodávající si vyhrazuje právo průběžné úpravy cen za zboží v návaznosti na úpravě cen svých dodavatelů. V ceně zboží není započítáno balné a doprava, není li dohodnuto nebo dále stanoveno jinak.

4. Dodací podmínky, přechod nebezpečí škody na zboží

Termín, místo dodání a podmínky přepravy objednaného zboží sjednává prodávající s kupujícím při každém obchodním případu, nebo jsou stanoveny předem na základě vzájemné dohody stran nebo obchodní praxe zavedené mezi kupujícím a prodávajícím. Dnem dodání je den odeslání či předání zboží prvnímu dopravci k přepravě nebo převzetí zboží odběratelem na prodejně dodavatele, nebo převzetí zboží odběratelem v dohodnutém místě dodání. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s odběratelem.

Odběratel je povinen neprodleně potvrdit převzetí zboží na dodacím listě k tomu oprávněnou

osobou a takto potvrzený dodací list doručit do 5 pracovních dnů do sídla nebo provozovny

prodávajícího, pokud k potvrzení dodacího listu odběratelem a jeho předání prodávajícímu nedošlo již při převzetí zboží.

Prodávající je oprávněn pozastavit další dodávky zboží odběrateli, který je v prodlení se splněním povinnosti potvrdit a předat dodací list za zboží již dříve dodané, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Po dobu prodlení odběratele s potvrzením a předáním dodacího listu za zboží dříve odebrané, není prodávající v prodlení s dodávkou takto zadrženého zboží a o dobu prodlení odběratele s potvrzením a předáním dodacího listu se dohodnutá doba dodání zboží prodlužuje.

Pokud odběratel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že dodavatel může po odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

V případě, že na základě dohody smluvních stran má prodávající povinnost odeslat zboží do místa určeného prodávajícím, je dodání zboží uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě. Tímto předáním zboží prvnímu přepravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude mít prodávající povinnost dodat zboží do místa určeného kupujícím prostřednictvím vlastních dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky dopravního prostředku prodávajícího, nebo při nočním závozu uložením dodávaného zboží dohodnutým způsobem na dohodnutém místě. Prodávající neodpovídá za škodu na zboží při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku bude provádět kupující.

Při předání zboží v sídle nebo prodejním místě prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím zboží. Zajišťuje-li dopravu zboží dle smlouvy prodávající, je ke kupní ceně zboží účtováno dopravné dle ceníku prodávajícího, platného ke dni dodání zboží.

5. Záruční a reklamační podmínky, vrácení zboží

Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991 Sb obchodního

zákoníku. Je -li odběratelem fyzická osoba, která je spotřebitelem ve smyslu §52 odst.3 zák.č.

40/1964 Sb., odpovídá dodavatel za vady zboží dle §619 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Odběratel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí.

Kupující uplatňuje reklamaci na kvalitu zboží zakoupeného u prodávajícího na jakémkoli prodejním místě prodávajícího. Případnou změnu nebo množstevní rozdíl zboží oproti objednávce nebo dodacím dokladům uplatňuje kupující v prodejním místě prodávajícího, kde zboží zakoupil a to nejpozději do tří pracovních dnů od data převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto vady v dodávce neodpovídá.

V případě, že má zboží dodané kupujícímu prostřednictvím externího dopravce zjevnou vadu, je povinností kupujícího sepsat s dopravcem zápis o takové skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud kupující takový zápis k reklamaci nedoloží, nemusí být reklamace prodávajícím uznána.

Kupující předává zboží do reklamace ihned po zjištění vady zboží a to spolu s vyplněným reklamačním protokolem, který je k dispozici na webu prodávajícího a na všech prodejních místech prodávajícího a zboží musí být předáno ve stavu, který umožňuje objektivní posouzení reklamované vady.

V případě, že reklamace nebude řádně uplatněna na uvedeném reklamačním protokolu, bude

vrácena zpět odběrateli na náklady odběratele.

Prodávající neodpovídá za přirozené opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, za

škody způsobené chemickými vlivy a škody způsobené nevhodným skladováním u kupujícího. Prodávající neručí ani za škody způsobené nevhodnou obsluhou, neodbornou montáží či nesprávným používáním a za škody způsobené zásahem třetí osoby.

Jde -li u zboží o odstranitelnou vadu, má kupující právo na její bezplatné a řádné odstranění. Jinak má kupující právo na výměnu zboží, nebo vrácení peněz.

Kupující je oprávněn zakoupené zboží vrátit v prodejním místě prodávajícího, kde zboží zakoupil a to spolu s řádně vyplněnou průvodkou vráceného zboží, která je k dispozici na webu prodávajícího a na všech prodejních místech prodávajícího. Bez řádně vyplněné průvodky není prodávající povinen zboží převzít. Vrácené zboží musí být nepoužité, v původním stavu a původním neponičeném (nepopsaném a nepolepeném) obalu. Při vrácení zboží do 10 dnů ode dne dodání zboží má kupující nárok na vrácení kupní ceny vráceného zboží v plné výši, při vrácení zboží ve lhůtě od 11 do 20 dne ode dne dodání zboží má kupující nárok na vrácení 90% kupní ceny vráceného zboží, při vrácení zboží ve lhůtě od 21 do 30 dne ode dne dodání zboží má kupující nárok na vrácení 75% kupní ceny vráceného zboží, při vrácení zboží ve lhůtě od 30 do 45 dne ode dne dodání zboží má kupující nárok na vrácení 60% kupní ceny vráceného zboží, zboží od 46 dne dodání nelze vrátit !

V případě, že ke dni vrácení zboží nebyla kupujícím kupní cena uhrazena, má prodávající právo požadovat po kupujícím úhradu ve výši odpovídající 10%, 25% nebo 40% z kupní ceny vráceného zboží a to dle termínů vrácení zboží kupujícím uvedených shora.

6. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně dodavatele, je odběratel povinen uhradit

fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře.

Dodavatel vystaví fakturu při dodání zboží odběrateli. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel 3 den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se odběratel uhradit smluvní úrok z

prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele.

Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další

náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

7. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany odběratele je dodavatel oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % sjednané ceny. Pokud již došlo k odeslání zboží, má dodavatel právo požadovat smluvní pokutu dle článku 4. těchto Podmínek.

Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.

8. Jiná ustanovení

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smlouvy, jejíž součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky či v souvislosti s touto smlouvou, budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.umr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyžuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení, může jim být doručováno na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu a že v RŘ se přiměřeně poučijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce

soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně

souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich

účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Odběratel má právo, v případě nesouhlasu s

obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.

Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními

obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.

Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.

Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

Odběratel tímto uděluje souhlas dodavateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek dodavatele.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.9.2014.

V Praze 1.9.2014